Ще се изправиш ли срещу демоните си?

"Докоснат"

undefined
ЗАЩО ДА ПОСЛЕДВАШ
ГЛАВНИЯ ГЕРОЙ
В ЖЕСТОКАТА БИТКА?
Фентъзи романът умело преплита любов, мистика и лек привкус на хорър
Множество загадъчни събития и същества изпълват динамичния и увлекателен сюжет
Вечните сили на доброто и злото водят вдъхновяващ и епичен дуел, разкъсващ главното действащо лице
Завладяваща, пленителна и уникална история, с неочаквани обрати, които могат да променят светогледа ти
 • БЕЗПЛАТНА
  ДОСТАВКА
  НАД 30ЛВ
 • ЗА ВСИЧКИ
  ЛЮБИТЕЛИ НА
  ФЕНТЪЗИТО
 • ИДЕАЛЕН
  ПОДАРЪК ЗА
  БЛИЗКИТЕ
 • ПОДПИС И
  ПОСЛАНИЕ
  ОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Изображенията са изцяло дигитални и не присъстват в книгата

Докоснат - _76d52137-3e9a-45c4-a5a4-daf8a721a580Докоснат - _ec6f36f7-517d-436a-b2c5-8e35ee364880Докоснат - 1000003090Докоснат - 1000004656Докоснат - 1000004658Докоснат - 1000004663Докоснат - 1000006210Докоснат - 1000006212Докоснат - 1000006216Докоснат - 1000006286Докоснат - 1000006294Докоснат - 1000006300

Вземи с отстъпка

Примерни дигитално подписани илюстрации

Докоснат - Докоснат - _76d52137-3e9a-45c4-a5a4-daf8a721a580 - Подписана илюстрация за Димитър БоневДокоснат - Докоснат - _ec6f36f7-517d-436a-b2c5-8e35ee364880 - Подписана илюстрация за Антония ИлиеваДокоснат - Докоснат - 1000003090 - Подписана илюстрация за Станимир Миров

За автора

undefined
Зд­ра­вей, каз­вам се Хрис­то Ба­нов. Ро­ден съм на 29 де­кем­в­ри 1986 го­ди­на в гр. Сли­вен, на­ми­ращ се в по­ли­те на Ста­ра пла­ни­на под мес­т­нос­т­та: „Си­ни­те Ка­мъ­ни”.
От пър­ви до сед­ми клас бях уче­ник в мес­т­но­то VIII СОУ „Юрий Га­га­рин”, къ­де­то нап­ра­вих пър­ви­те си стъп­ки в све­та на по­е­зи­я­та, вк­люч­вай­ки се в ли­те­ра­ту­рен клуб „П. К. Яво­ров”. С вре­ме­то, мои про­из­ве­де­ния за­поч­на­ха да се пуб­ли­ку­ват в то­га­ваш­ни­те вес­т­ни­ци: „Шест плюс”, „Вес­т­ник за до­ма” и „Сли­вен днес”. Ре­ци­ти­рал съм свои сти­хо­ве по мес­т­ни­те ра­ди­ос­тан­ции: „Би­ма­ко” и „Оме­га”.
През 1998 го­ди­на бе­ше из­да­де­на сти­хос­бир­ка под име­то: „За да ня­ма бол­ка в очи­те на враб­че­та­та”, в ко­я­то учас­т­вам със сво­и­те дет­с­ки сти­хо­ве: „Лю­би­ма­та ми книж­ка”, „Мал­ки­ят при­я­тел” и „Имам си дру­га­ри”.
Учас­т­вал съм в раз­лич­ни ли­те­ра­тур­ни кон­кур­си за по­е­зия и про­за, от­къ­де­то имам ре­ди­ца наг­ра­ди. Най-го­ля­ма­та от тях е пър­во мяс­то на на­ци­о­нал­ния кон­курс на те­ма „Кни­га­та”, ор­га­ни­зи­ран от Ре­ги­о­нал­на биб­ли­о­те­ка „Са­ва Доб­роп­лод­ни” в гр. Сли­вен.
През 2022 го­ди­на в мен се за­ро­ди вдъх­но­ве­ни­е­то да на­пи­ша своя пър­ви ро­ман в лю­би­мия си жанр „Фен­тъ­зи”. През ця­ло­то вре­ме на не­го­во­то съз­да­ва­не, срещ­нах не­ве­ро­ят­на под­к­ре­па от ст­ра­на на лю­би­ми­те си хо­ра, ко­и­то не спи­ра­ха да ме на­сър­ча­ват. На­дя­вам се, да не съм ги пре­дал.

Чети безплатен текстови откъс от книгата

6 /
/ 21
6 /
/ 21