BlurPaper Logo
КОЛИЧКАТА Е ПРАЗНА

Там, където се заражда мотивацията за постигане на успехи...

"По пътя към успеха - Афоризми"

undefined
ОТПРАВНА ТОЧКА
НА ЧИСТА МОТИВАЦИЯ
ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХИ
Уникални крилати фрази разположени върху 100 завладяващи страници които ще ти се иска да нямат край.
Извор на вдъхновение към, който ще се връщаш пак и пак за още и още.
Тук няма да намериш обичайните изтъркани и често срещани навсякъде в интернет пространството сентенции.
Книга, която ще ти помогне да намериш мотивация и вдъхновение за постигане на целите ти.

Вземи с отстъпка

За автора

undefined
Зд­ра­вей, каз­вам се Ди­ми­тър Бо­нев. След дъл­ги раз­съж­де­ния вър­ху жи­во­та, хо­ра­та, от­но­ше­ни­я­та, про­ва­ли­те и ус­пе­ха ре­ших да нап­ра­вя не­що, с ко­е­то да спо­де­ля глед­на­та си точ­ка.
То­ва, ко­е­то ре­ших, че тряб­ва да нап­ра­вя е да на­пи­ша кни­га.
Са­мо ня­кол­ко ме­се­ца по - къс­но из­да­дох и пър­ва­та си кни­га. Тя е озаг­ла­ве­на "По пъ­тя към ус­пе­ха - Афо­риз­ми".
Из­во­рът на мо­ти­ва­ция за­ло­жен в из­ре­че­ни­я­та на твор­ба­та е са­мо на ня­кол­ко кли­ка от теб.

Чети безплатен текстови откъс от книгата

16 /
/ 19
16 /
/ 19