При изворът на спомените

"Помниш ли"

undefined
ТЪРСИЛ ЛИ СИ СПОМЕНИ
ОТ ПРЕДИШНИ
ЖИВОТИ
Нов фантастичен роман от млад български автор
Няколко живота пълни със спомени
Внимание! Има опасност да се припознаеш в главния герой
Ще си зададеш редица въпроси. Един от които е "Аз живея или съществувам?"
 • БЕЗПЛАТНА
  ДОСТАВКА
  НАД 50ЛВ
 • ПОДХОДЯЩА
  ЗА ВСИЧКИ
  ВЪЗРАСТИ
 • ИДЕАЛЕН
  ПОДАРЪК ЗА
  БЛИЗКИТЕ
 • ПОДПИС И
  ПОСЛАНИЕ
  ОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Изображенията са изцяло дигитални и не присъстват в книгата

Помниш ли - Диана Грозданова - предна корицаПомниш ли - Диана Грозданова - предна корица - прозрачен фонАватар - Диана ГроздановаПомниш ли - Предна корицаПомниш ли - Двамата и водовъртеж от спомениПомниш ли - Лицето на героинята

Вземи с отстъпка

Примерни дигитално подписани илюстрации

Помниш ли - Двамата и водовъртеж от спомени - Подписана илюстрация за Диана ГроздановаПомниш ли - Лицето на георинята - Подписана илюстрация за Димитър БоневПомниш ли - Предна корица - Подписана илюстрация за Нели Русева

За автора

undefined
Аз съм Ди­а­на Гроз­да­но­ва и съм ро­де­на на 10.07.2001г. в гр. Со­фия. Оби­чам да пея и да сви­ря на пи­а­но.
“Пом­ниш ли”- е мо­я­та де­бют­на кни­га, а иде­я­та за нея се по­я­ви след един сън, кой­то имах… и та­ка… за­поч­на всич­ко.
В мо­мен­та ра­бо­тя в из­да­тел­с­т­во ка­то ад­ми­нис­т­ра­тор уеб­сайт и оби­чам со­ци­ал­ни­те мре­жи.
От мал­ка съм по­чи­та­тел на три­лъ­ри и ужа­си. През вре­ме­то, в ко­е­то мо­и­те при­я­тел­ки си иг­ра­е­ха с кук­ли, аз че­тях хо­рър кни­ги.
Пи­са­не­то за мен е един из­ця­ло нов свят, в кой­то мо­га да бъ­да се­бе си. В съ­що­то вре­ме пък мо­га да се пре­въп­лъ­тя във все­ки един ге­рой и да усе­тя не­го­ви­те щас­тия и тре­во­ги.
Оби­чам да пи­ша на мес­та сред при­ро­да­та. Поч­ти ця­ла­та де­бют­на кни­га е на­пи­са­на в къ­ща­та на мо­е­то се­ло бли­зо до гр. Вра­ца.

Чети безплатен текстови откъс от книгата

10 /
/ 20
10 /
/ 20