При изворът на спомените

"Помниш ли"

Помниш ли - Диана Грозданова - предна корица - прозрачен фон
ТЪРСИЛ ЛИ СИ СПОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНИ ЖИВОТИ
  • Нов фантастичен роман от млад български автор
  • Няколко живота пълни със спомени
  • Внимание! Има опасност да се припознаеш в главния герой
  • Ще си зададеш редица въпроси. Един от които е "Аз живея или съществувам?"
  • БЕЗПЛАТНАДОСТАВКАНАД 50ЛВ
  • ПОДХОДЯЩАЗА ВСИЧКИВЪЗРАСТИ
  • ИДЕАЛЕНПОДАРЪК ЗАБЛИЗКИТЕ
  • ПОДПИС ИПОСЛАНИЕОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Помниш ли - Диана Грозданова - предна корицаПомниш ли - Диана Грозданова - предна корица - прозрачен фонАватар - Диана ГроздановаПомниш ли - Предна корицаПомниш ли - Двамата и водовъртеж от спомениПомниш ли - Лицето на героинята

Вземи с отстъпка

Примерни дигитално подписани илюстрации

Помниш ли - Лицето на георинята - Подписана илюстрация за Димитър БоневПомниш ли - Двамата и водовъртеж от спомени - Подписана илюстрация за Диана ГроздановаПомниш ли - Предна корица - Подписана илюстрация за Нели Русева

За автора

Диана Грозданова автор на книгата "Помниш ли"

Аз съм Ди­а­на Гроз­да­но­ва и съм ро­де­на на 10.07.2001г. в гр. Со­фия. Оби­чам да пея и да сви­ря на пи­а­но.

“Пом­ниш ли”- е мо­я­та де­бют­на кни­га, а иде­я­та за нея се по­я­ви след един сън, кой­то имах… и та­ка… за­поч­на всич­ко.

В мо­мен­та ра­бо­тя в из­да­тел­с­т­во ка­то ад­ми­нис­т­ра­тор уеб­сайт и оби­чам со­ци­ал­ни­те мре­жи.

От мал­ка съм по­чи­та­тел на три­лъ­ри и ужа­си. През вре­ме­то, в ко­е­то мо­и­те при­я­тел­ки си иг­ра­е­ха с кук­ли, аз че­тях хо­рър кни­ги.

Пи­са­не­то за мен е един из­ця­ло нов свят, в кой­то мо­га да бъ­да се­бе си. В съ­що­то вре­ме пък мо­га да се пре­въп­лъ­тя във все­ки един ге­рой и да усе­тя не­го­ви­те щас­тия и тре­во­ги.

Оби­чам да пи­ша на мес­та сред при­ро­да­та. Поч­ти ця­ла­та де­бют­на кни­га е на­пи­са­на в къ­ща­та на мо­е­то се­ло бли­зо до гр. Вра­ца.

Чети безплатен текстови откъс от книгата

/
или