BlurPaper Logo
КОЛИЧКАТА Е ПРАЗНА

АЗът от практична гледна точка

"Седемте човешки не-/точности"

Седемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Предна корица - прозрачен фон
Искаш ли да плануваш конкретните си цели на новата версия на твоето АЗ
  • 7 кратки глави описващи как да ползваме личните си качества винаги в наша полза
  • Бустерни инжекции за УпехОВИД по пътя на нашето развитие и израстване
  • Нов прочит на 7 класически теми, които ще ти помогнат да твориш смело и "безотговорно"
  • Тази малка книжка е създадена за подпомагане по твоя път към успеха
  • БЕЗПЛАТНАДОСТАВКАНАД 50ЛВ
  • ПОДХОДЯЩАЗА ВСИЧКИВЪЗРАСТИ
  • ИДЕАЛЕНПОДАРЪК ЗАБЛИЗКИТЕ
  • ПОДПИС ИПОСЛАНИЕОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Седемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - НотиСедемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Японка със цветяСедемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Лодка насред море и планинаСедемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Очилата, четяща мечка на поляна в горатаСедемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Пеперуда над лалеСедемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Чайка и гларус над морска спокойна повърхностСедемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Пеперуда върху нос на женаСедемте човешки неточности - Нели Русева от Русе - Предна корица

Примерни дигитално подписани илюстрации

Седемте човешки неточности - Пеперуда върху нос на жена - подписана илюстрация за Нели РусеваСедемте човешки неточности - Четяща, очилата мечка на поляна в гората - подписана илюстрация за Карина РусеваСедемте човешки неточности - Японка с цветя - подписана илюстрация за Димитър Бонев

За автора

Нели Русева от Русе автор на книгата "Седемте човешки не-/точности"

Зд­ра­вей! Ще ми е при­ят­но да ста­нем доб­ри спът­ни­ци във въл­ну­ва­щи­те вре­ме­на, в ко­и­то жи­ве­ем!

Каз­вам се Не­ли Ру­се­ва от Ру­се. Пи­ша от го­ди­ни тек­с­то­ве на те­ма­ти­ка - лич­нос­т­но раз­ви­тие, но то­ва е пър­ва­та ми из­да­де­на кни­га.

По про­фе­сия съм ИТ спе­ци­а­лист от по­ве­че от 15 го­ди­ни.

Мо­же да се ка­же, че с теб си при­ли­ча­ме, за­що­то и аз се бо­ря с вя­тър­ни мел­ни­ци. Чес­то и аз се ядос­вам и рад­вам на глу­пос­ти, пра­вя и поп­ра­вям греш­ки.

Но и се раз­ли­ча­ва­ме по щу­ро­ти­и­те, ко­и­то прак­ти­ку­ва­ме. Аз оби­чам във вся­ка сфе­ра на жи­во­та да из­би­рам и пра­вя не­кон­век­ци­о­нал­но­то / раз­лич­но­то / уни­кал­но­то / ино­ва­тов­но­то, поч­ти ви­на­ги!

Ка­ня те да за­поч­нем за­ед­но един дъ­лъг и из­пъл­нен с прик­лю­че­ния път. Мо­и­те кни­ги мо­же да те въз­му­тят или оча­ро­ват, но цел­та им е да са с не­що прак­тич­но по­лез­ни за теб!

Ча­кат ни мно­го от­к­ро­ве­ния, мно­го вза­им­ни про­буж­да­ния на по­зи­тив­но­то, цен­но­то и въл­ну­ва­що­то...

Чети безплатен текстови откъс от книгата

/
или