BlurPaper Logo
КОЛИЧКАТА Е ПРАЗНА

Сборник, в който ще намериш по - различни афоризми и истории...

"Смело напред - Афоризми и истории"

undefined
ПОЕМИ СМЕЛО НАПРЕД
С ТОЗИ СБОРНИК
ОЩЕ СЕГА
Различни размисли разположени върху 111 страници, 7 истории и многобройни афоризми
Дълбоки разсъждения върху живота, хората, отношенията, смисъла, илюзията и още много ...
Тук няма да намериш изтърканите и всепознати фрази, които се срещат навсякъде в интернет пространството
Книга, която ще те вдъхнови и мотивира дълго да разсъждаваш върху написаното

За автора

undefined
Зд­ра­вей, каз­вам се Ди­ми­тър Бо­нев. След ус­пе­ха на пър­вия ми сбор­ник с кри­ла­ти фра­зи "По пъ­тя към ус­пе­ха - Афо­риз­ми" ре­ших, че е вре­ме за не­що по­ве­че във вид на про­дъл­же­ние.
Ре­ших, че е вре­ме за твор­ба с по - под­роб­ни и обем­ни тек­с­то­ве. Та­ки­ва с на­ча­ло и край. Ко­и­то в съ­що­то вре­ме да за­па­зят дъл­бо­чи­на­та и сми­съ­ла на на­пи­са­но­то.
След дъл­ги раз­миш­ле­ния и не­мал­ко без­сън­ни но­щи ре­ших, че е вре­ме да вк­лю­ча ис­то­рии в твор­ба­та си.
По­лу­че­ни­ят ре­зул­тат стои пред теб, а не­го­во­то име е "Сме­ло нап­ред - Афо­риз­ми и ис­то­рии".

Чети безплатен текстови откъс от книгата

82 /
/ 86
82 /
/ 86