Разнообразни фантастични приключения

"Светове отвъд света"

undefined
ЗАЩО ДА СЕ ПОТОПИШ
В РАЗКАЗИТЕ
ОЩЕ СЕГА?
Преживявания в различни светове от сън за крила до сиянието на короната
Богатство от фантастични истории както защита на родината, така и мистериозно вулканично село
Герои, които оцеляват с умения и решимост плетат доверие, приятелство и любов
Предизвиква въображението за невероятни съдби и неочакван късмет, насред дивата и тайнствена планина
 • БЕЗПЛАТНА
  ДОСТАВКА
  НАД 50ЛВ
 • ЗА ВСИЧКИ
  ЛЮБИТЕЛИ НА
  МИСТЕРИЯТА
 • ИДЕАЛЕН
  ПОДАРЪК ЗА
  БЛИЗКИТЕ
 • ПОДПИС И
  ПОСЛАНИЕ
  ОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Изображенията са изцяло дигитални и не присъстват в книгата

Светове отвъд света - Разкази - Светът на сънищата и кошмарите.Светове отвъд света - Разкази - Ухапване от пеперуда.Светове отвъд света - Разкази - Защита на страната.Светове отвъд света - Разкази - Три коня скок.Светове отвъд света - Разкази - Село на вулкана.Светове отвъд света - Разкази - Мечтата за крила.Светове отвъд света - Разкази - Светове отвъд нашия.Светове отвъд света - Разкази - Блесъкът на короната.Светове отвъд света - Разкази - Рокля от снежинки.Светове отвъд света - Разкази - Планина в дивото.Светове отвъд света - Разкази - Невероятен късмет.Светове отвъд света - Разкази - Сам срещу тъмнината.

Вземи с отстъпка

Примерни дигитално подписани илюстрации

Светове отвъд света - Разкази - Светът на сънищата и кошмарите. - Подписана илюстрация за Димитър БоневСветове отвъд света - Разкази - Ухапване от пеперуда. - Подписана илюстрация за Антония ИлиеваСветове отвъд света - Разкази - Защита на страната. - Подписана илюстрация за Станимир Миров

За автора

undefined
Кръс­тю Го­шев Муш­ка­ров е ро­ден в Бла­го­ев­г­рад, жи­вее в Со­фия. Ин­же­нер по ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии. Меж­ду лю­би­ми­те му пи­са­те­ли са Ай­зък Ази­мов, Ар­тър Кларк, Кли­фърд Сай­мък, Ро­бърт Шек­ли, Ста­нис­лав Лем, бра­тя Ст­ру­гац­ки, Ур­су­ла Ле­Гу­ин.
Пи­ше пре­дим­но фен­тъ­зи и на­уч­на фан­тас­ти­ка, за­що­то те­зи жан­ро­ве да­ват най-го­ля­ма сво­бо­да за по­ле­та на въ­об­ра­же­ни­е­то как­то на ав­то­ра, та­ка и на чи­та­те­ли­те. Сю­же­ти­те му ак­цен­ти­рат вър­ху не­на­си­ли­е­то, пре­о­до­ля­ва­не­то на враж­деб­нос­т­та и из­г­раж­да­не­то на до­ве­рие и при­я­тел­с­т­во.
В бор­ба­та си със Зло­то ге­ро­и­те му пре­жи­вя­ват мно­гоб­рой­ни прик­лю­че­ния, ми­на­ват през смър­то­нос­ни сх­ват­ки и пре­меж­дия. На­ла­га им се да ре­ша­ват раз­лич­ни за­гад­ки, ко­е­то още по­ве­че във­ли­ча чи­та­те­ля в ис­то­ри­я­та. Един от лю­би­ми­те му ге­рои е дра­ко­нът Ри­на­лу, от­ли­чен с наг­ра­да­та "БГ ге­рой на го­ди­на­та" на фен­тъ­зи клуб "Ци­та­де­ла­та".
Кръс­тю Муш­ка­ров е на­пи­сал ро­ма­ни­те "Мър­т­ва ма­гия" и "Съл­зи­те на дра­ко­на". Съ­ав­тор е на ко­лек­тив­ния ро­ман "Нес­ти­нар­с­ки танц". В сбор­ни­ка му "Пе­ро от аку­ла" са пуб­ли­ку­ва­ни ре­ди­ца раз­ка­зи, наг­раж­да­ва­ни в те­ма­тич­ни кон­кур­си. Не­го­ви раз­ка­зи са вк­лю­че­ни в пос­лед­ния брой на по­ре­ди­ца "Га­лак­ти­ка", в два то­ма от "Ска­за­ни­я­та на Ст­рик­са", в сбор­ни­ци­те "Дет­с­т­во", "Ру­се-град на мос­то­ве" и дру­ги. Пред­с­тои из­да­ва­не­то и на сбор­ник със сти­хо­ве.

Чети безплатен текстови откъс от книгата