BlurPaper Logo
КОЛИЧКАТА Е ПРАЗНА

Всяко решение ще постави живота ти на карта...

"Заклинанието на нощната пеперуда"

undefined
ЗАЩО ДА НАПРАВИШ
ВАЖНИ ИЗБОРИ
ОЩЕ СЕГА?
Завладяващият роман ще захвърли съзнанието ти във фантастично-реалистична действителност
Всеки подход за оцеляване ще се превърне в примамка към гибелта
Тайната конспирация ще те измъчва до самия край с илюзорни надежди, чувства и заблуди
Доброто е поставено срещу неописуемо зло в човешко лице
 • БЕЗПЛАТНА
  ДОСТАВКА
  НАД 50ЛВ
 • ПОДХОДЯЩА
  ЗА ВСИЧКИ
  ВЪЗРАСТИ
 • ИДЕАЛЕН
  ПОДАРЪК ЗА
  БЛИЗКИТЕ
 • ПОДПИС И
  ПОСЛАНИЕ
  ОТ АВТОР

Илюстрации и читатели

Изображенията са изцяло дигитални и не присъстват в книгата

Аватар - д-р - Антония ИлиеваЗаклинанието на нощната пеперуда - снимка на читател - Меглена ЙоловаЗаклинанието на нощната пеперуда - Антония Илиева - предна корицаЗаклинанието на нощната пеперуда - Антония Илиева - момче, момиче и чайки на брега на моретоЗаклинанието на нощната пеперуда - Антония Илиева - предна корица - прозрачен фонЗаклинанието на нощната пеперуда - Антония Илиева - заглавиеЗаклинанието на нощната пеперуда - снимка на читател - Гентиан КочиЗаклинанието на нощната пеперуда - Антония Илиева - крилата на пеперудатаЗаклинанието на нощната пеперуда - снимка на читател - Лина ЧакъроваЗаклинанието на нощната пеперуда - снимка на читател - Мая КиряковаЗаклинанието на нощната пеперуда - Антония Илиева - момче, момиче и чайки на брега на морето в пещерата

Вземи с отстъпка

Примерни дигитално подписани илюстрации

Заклинанието на нощната пеперуда - Подписана илюстрация за Димитър БоневЗаклинанието на нощната пеперуда - Подписана илюстрация за Антония ИлиеваЗаклинанието на нощната пеперуда - Подписана илюстрация за Апостол Божев

За автора

undefined
Ан­то­ния Или­е­ва е док­тор по ад­ми­нис­т­ра­тив­но пра­во и про­цес. Пре­по­да­ва­тел в Юри­ди­чес­ки фа­кул­тет на Плов­див­с­ки уни­вер­си­тет „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки”. И ав­тор на ре­ди­ца на­уч­ни пуб­ли­ка­ции и кни­ги в сфе­ра­та на ме­ди­цин­с­ко­то пра­во и об­щес­т­ве­ни­те по­ръч­ки.
„Зак­ли­на­ни­е­то на нощ­на­та пе­пе­ру­да“ е де­бют­ни­ят ро­ман на ав­то­ра, на па­за­ра за ху­до­жес­т­ве­на ли­те­ра­ту­ра.
Ого­ле­ни­ят до ко­кал сю­жет на кни­га­та дър­жи при­ко­ван в ла­пи­те си чи­та­те­ля до са­мия край.
Пер­со­на­жи­те ожи­вя­ват от ст­ра­ни­ци­те на ис­то­ри­я­та и из­не­над­ват чи­та­те­ля с вся­ко след­ва­що дей­с­т­вие.

Чети безплатен текстови откъс от книгата

1 /
/ 9
1 /
/ 9